Voorwaarden

Privacy Statement

Kinderboekwinkel Kiekeboek Kinderboekwinkel Kiekeboek, gevestigd aan Gierstraat 29 2011GA Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kiekeboek.nl
Gierstraat 29 2011GA Haarlem
+31 23 5318163

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderboekwinkel Kiekeboek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiekeboek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderboekwinkel Kiekeboek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderboekwinkel Kiekeboek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderboekwinkel Kiekeboek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderboekwinkel Kiekeboek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderboekwinkel Kiekeboek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderboekwinkel Kiekeboek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kinderboekwinkel Kiekeboek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderboekwinkel Kiekeboek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kiekeboek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kinderboekwinkel Kiekeboek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderboekwinkel Kiekeboek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kiekeboek.nl

 


 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:
Voor leveringen via deze site zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

 • Artikel 1 Algemeen
  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ‘Kiekeboek’ gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Artikel 2 Definities
  In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ‘Kiekeboek’ opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.
 • Artikel 3 Prijs
  a. De prijzen van alle boeken die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief 6 procent omzetbelasting (BTW.), de prijzen van speelgoed zijn inclusief 21 procent BTW, tenzij anders is vermeld.
  b. De prijzen van goederen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
  c. ‘Kiekeboek’ is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven boeken, die in de krant aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.
 • Artikel 4. Levering
  a. De door ‘Kiekeboek’ opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Kiekboek doet haar uiterste best u van afwijkende levertijden op de hoogte te houden.
  b. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland. Voor het buitenland moet altijd eerst worden overlegd.
  c. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
  a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ‘Kiekeboek’ daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘Kiekeboek’ de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan ‘Kiekeboek’ te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Let op: digitale producten (
  E-boeken) kunnen niet worden geretourneerd en omgeruild. U ontvangt nl. een link en geen fysiek product, waardoor controle op eventueel gebruik niet meer mogelijk is. Wanneer er iets aan de link zou mankeren is reclamatie uiteraard wel van toepassing.
 • Artikel 6 Betaling
  a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  b. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door ‘Kiekeboek’ aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens ‘Kiekeboek’ in gebreke.
  c. ‘Kiekeboek’ heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
  c. Indien ‘Kiekeboek’ na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
  d. Indien ‘Kiekeboek’ haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van ‘Kiekeboek’.
  e. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
  f. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders is vermeld.
 • Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
  De door ’Kiekeboek’ geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van ‘Kiekeboek’ volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
 • Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ‘Kiekeboek’ geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. ‘Kiekeboek’ garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 9. Communicatie
  Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ‘Kiekeboek’, dan wel tussen ‘Kiekeboek’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ‘Kiekeboek’ is ‘Kiekeboek’ niet aansprakelijk.
 • Artikel 10. Overmacht
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ‘Kiekboek’ ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat ‘Kiekeboek’ gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
  Wanneer door ‘Kiekeboek’ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘Kiekeboek’ deze voorwaarden soepel toepast.
 • Artikel 12
  Op overeenkomsten gesloten tussen ‘Kiekeboek’ en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.